Zasavski
geodetski biro d.o.o.

Cesta 9. avgusta 78a
1410 Zagorje ob Savi

Telefon : 05 / 99 30 641

Faks : 03 / 56 66 621

E-Mail : info@zgb.si

Geometrijske storitve

 

 

O naših geodetskih storitvah :

Ureditev meje

 • Ureditev parcelne meje ali dela parcelne meje se izvede na obstoječih parcelnih mejah v primeru, če:

  • stranka ne ve, kje poteka meja v naravi,

  • meja v naravi ni označena z mejniki,

  • če pride zaradi nepoznavanja poteka meje do spora med sosedi.

  V postopku se lahko uredi samo del parcelne meje ali pa celotna meja okoli parcele. Če se uredi celotna meja parcele, se parceli na novo izračuna površina iz terenskih koordinat. V primeru, da so bili manjkajoči mejniki postavljeni po letu 2000 (po ZENDMPE ali ZEN), se šteje meja za urejeno in je potrebno opraviti samo označitev meje.

  Potek postopka:

  • stranka naroči geodetsko storitev pri geodetskem podjetju,

  • geodetsko podjetje razpiše mejno obravnavo, kamor so vabljeni vsi lastniki parcel, ki se jih dotika meja, ki se ureja,

  • na mejni obravnavi se izdela zapisnik, v primeru soglasja se meja označi z mejniki,

  • če soglasje glede meje ni doseženo, postane meja sporna in se ne označi z mejniki,

  • izdelava elaborata ureditve meje,

  • oddaja elaborata na geodetsko upravo,

  • v primeru spora geodetska uprava razpiše ustno obravnavo,

  • geodetska uprava izda odločbo o evidentiranju urejene parcelne meje.

  Cena storitve je odvisna od števila mejnikov, določi pa se za vsako stranko individualno ob naročilu storitve.

  Na vrh strani >>
Parcelacija

 • Parcelacija parcele pomeni:

  • delitev obstoječe parcele na več delov, pri čemer nastanejo nove parcele z novimi površinami in parcelnimi številkami ali

  • združitev več parcel istega lastnika v novo parcelo z novo parcelno številko in površino.

  Parcelacija se izvede, če:

  • stranka želi kupiti oziroma prodati del parcele,

  • stranka želi združiti več svojih manjših parcel v eno samo,

  • stranka naroči odmero dolžinskega objekta (ceste, vodotoka).

  Če obstoječa parcelna meja ni urejena, se mora pred parcelacijo opraviti še ureditev meje tistih parcel, ki se jih bo nova meja dotikala. Parcelacija mora biti izvedena v skladu z državnimi in občinskimi prostorskimi akti.

  Potek postopka:

  • stranka naroči geodetsko storitev pri geodetskem podjetju,

  • če obstoječa parcelna meja ni urejena, je potrebno pred parcelacijo izvesti še postopek ureditve meje,

  • na terenu se izvede parcelacija, nova meja se označi z mejniki,

  • izdelava elaborata parcelacije,

  • oddaja elaborata na geodetsko upravo,

  • geodetska uprava izda odločbo o evidentiranju parcelacije.

  Na koncu sledi še prepis novonastalih parcel na nove lastnike z darilno/izročilno/kupoprodajno pogodbo, na podlagi katere se novi lastniki vpišejo v zemljiško knjigo.

  Cena storitve je odvisna od števila novih mejnikov in novonastalih parcel, določi pa se za vsako stranko individualno ob naročilu storitve.

  Na vrh strani >>
Izravnava meje

 • Pri izravnavi meje se spremeni potek parcelne meje, pri čemer pa se površina manjše parcele lahko zmanjša za največ 5%. V tem postopku ostanejo parcelne številke enake, spremenijo se samo površine parcel.

  Izravnava meje se izvede, če:

  • je obstoječa meja take oblike, da ne omogoča optimalne izrabe površine parcele,

  • se mejaša odločita za spremenjen potek meje, pri čemer površini parcel ostaneta približno enaki.

  Če obstoječa parcelna meja ni urejena, se mora pred izravnavo opraviti še ureditev dela meje tistih parcel, ki se jih bo izravnani del meje dotikal.

  Potek postopka:

  • stranka naroči geodetsko storitev pri geodetskem podjetju,

  • če obstoječa parcelna meja ni urejena, je potrebno pred izravnavo meje izvesti še postopek ureditve meje,

  • na terenu se izvede izravnava meje, nova meja se označi z mejniki, stara meja se ukine,

  • izdelava elaborata izravnave meje,

  • oddaja elaborata na geodetsko upravo,

  • geodetska uprava izda odločbo o evidentiranju izravnanega dela meje.

  Cena storitve je odvisna od števila novih mejnikov, določi pa se za vsako stranko individualno ob naročilu storitve.

  Na vrh strani >>
Označitev meje

 • Označitev parcelne meje ali dela parcelne meje se izvede na urejenih parcelnih mejah v primeru, če meja v naravi ni označena z mejniki. Označitev meje pride v poštev samo za mejnike, ki so bili urejeni po letu 2000 (po ZENDMPE ali ZEN). Za postavitev mejnikov, ki so bili postavljeni pred letom 2000 (po MUP ali ZZKat), je potrebna ureditev meje.

  Potek postopka:

  • stranka naroči geodetsko storitev pri geodetskem podjetju,

  • na terenu se izvede označitev meje, in sicer se postavijo novi mejniki točno na mesto, kjer so bili prej stari mejniki,

  • izdelava tehničnega poročila o označitvi meje,

  • oddaja poročila na geodetsko upravo.

  Cena storitve je odvisna od števila mejnikov, določi pa se za vsako stranko individualno ob naročilu storitve.

  Na vrh strani >>
Evidentiranje stavbe

 • Evidentiranje stavbe je postopek, ki združuje določitev zemljišca pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb za stavbo z enim delom oziroma stanovanjem (enostanovanjska hiša, gospodarsko poslopje, garaža ipd.). (''Določitev zemljišča pod stavbo'', klik za tekst ''Vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb'')

  Postopek se izvede, če:

  • stranka želi vpisati objekt v zemljiško knjigo in si s tem pridobiti lastništvo nad stavbo,

  • stranka želi najeti hipotekarni kredit,

  • stranka želi prodati oziroma kupiti stavbo, ta pa v katastru in zemljiški knjigi ni evidentirana,

  • pri dedovanju stavba ni vpisana v zemljiško knjigo.

  • stranka želi pridobiti hišno številko.

  Potek postopka:

  • stranka naroči geodetsko storitev pri geodetskem podjetju,

  • na terenu se odmeri zemljišče pod stavbo in vsi podatki, ki so potrebni za vpis stavbe v kataster stavb, vključno s površinami prostorov v stavbi,

  • izdelava elaboratov določitve zemljišča pod stavbo in vpisa stavbe v kataster stavb,

  • oddaja elaboratov na geodetsko upravo,

  • geodetska uprava izda sklep o evidentiranju zemljišča pod stavbo in sklep o vpisu stavbe v kataster stavb,

  • avtomatsko se stavba vpiše še v zemljiško knjigo.

  Cena storitve je odvisna od velikosti objekta, določi pa se za vsako stranko individualno ob naročilu storitve.

  Na vrh strani >>
Določitev zemljšča pod stavbo

 • Določitev zemljišča pod stavbo se izvede sočasno z vpisom stavbe v kataster stavb, pri čemer se v zemljiški kataster vpiše zemljišče pod stavbo.

  Postopek se izvede, če:

  • stranka želi vpisati objekt v zemljiško knjigo in si s tem pridobiti lastništvo nad stavbo,

  • stranka želi najeti hipotekarni kredit,

  • stranka želi prodati oziroma kupiti stavbo, ta pa v katastru in zemljiški knjigi ni evidentirana,

  • pri dedovanju stavba ni vpisana v zemljiško knjigo.

  Potek postopka:

  • stranka naroči geodetsko storitev pri geodetskem podjetju,

  • na terenu se odmeri zemljišče pod stavbo,

  • izdelava elaborata določitve zemljišča pod stavbo,

  • oddaja elaborata na geodetsko upravo,

  • geodetska uprava izda sklep o evidentiranju zemljišča pod stavbo in stranko pozove k oddaji elaborata za vpis stavbe v kataster stavb.

  Cena storitve je odvisna od velikosti objekta, določi pa se za vsako stranko individualno ob naročilu storitve.

  Na vrh strani >>
Vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb

 • Vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb se izvede, če:

  • stranka želi vpisati objekt v zemljiško knjigo in si s tem pridobiti lastništvo nad stavbo,

  • stranka želi najeti hipotekarni kredit,

  • stranka želi prodati oziroma kupiti stavbo, ta pa v katastru in zemljiški knjigi ni evidentirana,

  • pri dedovanju stavba ni vpisana v zemljiško knjigo,

  • stranka želi stavbo razdeliti na več delov,

  • se na večstanovanjski stavbi vzpostavlja etažna lastnina,

  • stranka želi pridobiti hišno številko.

  Pred vpisom stavbe v kataster stavb mora biti določeno zemljišče pod stavbo.

  Potek postopka:

  • stranka naroči geodetsko storitev pri geodetskem podjetju,

  • na terenu se odmerijo vsi podatki, ki so potrebni za vpis stavbe v kataster stavb, vključno s površinami prostorov v stavbi,

  • izdelava elaborata vpisa stavbe v kataster stavb, kjer je razvidno število delov stavbe in njihova prostorska razporeditev v stavbi,

  • oddaja elaborata na geodetsko upravo,

  • geodetska uprava izda sklep o vpisu stavbe v kataster stavb,

  • avtomatsko se stavba vpiše še v zemljiško knjigo,

  • za vpis lastništva na posameznih delih stavbe oziroma stanovanjih je potrebno priložiti še akt o ustanovitvi etažne lastnine.

  Cena storitve je odvisna od velikosti objekta in števila delov stavbe oziroma stanovanj, določi pa se za vsako stranko individualno ob naročilu storitve.

  Na vrh strani >>
Spremembe podatkov katastra stavb

 • Evidentiranje sprememb podatkov katastra stavb se izvede, če je stavba že vpisana v kataster stavb in:

  • ima objekt nov prizidek,

  • je objekt dvignjen,

  • se delijo oziroma združujejo posamezna stanovanja,

  • stranke želijo kupiti del skupnih prostorov v večstanovanjskem bloku.

  Če sprememba vsebuje prizidek, je potrebno na novo določiti zemljišče pod stavbo.

  Potek postopka:

  • stranka naroči geodetsko storitev pri geodetskem podjetju,

  • na terenu se odmerijo vsi podatki, ki so potrebni za spremembe podatkov katastra stavb, vključno s površinami prostorov v stavbi,

  • izdelava elaborata spremembe podatkov katastra stavb,

  • oddaja elaborata na geodetsko upravo,

  • geodetska uprava izda odločbo o spremembi podatkov katastra stavb,

  • avtomatsko se sprememba vpiše še v zemljiško knjigo.

  Cena storitve je odvisna od količine sprememb v katastru stavb, določi pa se za vsako stranko individualno ob naročilu storitve.

  Na vrh strani >>
Vpis objektov gospodarske javne infrastrukture v zbirni kataster GJI

 • V zbirni kataster GJI se evidentirajo objekti gospodarske javne infrastrukture, kot so vodovodna, kanalizacijska, električna omrežja, telekomunikacije, plinovodi in podobno.

  Potek postopka:

  • stranka naroči geodetsko storitev pri geodetskem podjetju,

  • na terenu se določi položaj in višina vodov, jaški, zasuni in podobno,

  • izdelava elaborata vpisa oziroma sprememb podatkov gospodarske javne infrastrukture,

  • oddaja elaborata na geodetsko upravo,

  • geodetska uprava izda obvestilo o vpisu objektov v zbirni kataster GJI.

  Cena storitve je odvisna od dolžine objektov, določi pa se za vsako stranko individualno ob naročilu storitve.

  Na vrh strani >>
Izdelava geodetskih načrtov

 • Geodetski načrt se izdela:

  • pred gradnjo za potrebe projektne dokumentacije pri novogradnjah ali dozidavah obstoječih objektov,

  • po gradnji za pridobitev uporabnega dovoljenja,

  • pred rušenjem objekta za projekt rušenja.

  Na geodetskem načrtu je prikazano dejansko stanje objektov, prometnic, vegetacije in komunalnih vodov na terenu, vključno s parcelnimi mejami, in sicer na območju 25 metrov od mesta gradnje.

  Potek postopka:

  • stranka naroči geodetsko storitev pri geodetskem podjetju,

  • na terenu se posnamejo vsi obstoječi objekti in komunalni vodi,

  • izris geodetskega načrta s parcelnimi mejami in izdelava certifikata,

  • oddaja geodetskega načrta stranki oziroma projektantu.

  Cena storitve je odvisna od površine geodetskega načrta, določi pa se za vsako stranko individualno ob naročilu storitve.

  Na vrh strani >>
Zakoličba objektov

 • Zakoličba pomeni prenos objektov iz načrta na teren. Pogoj za zakoličbo je izdano gradbeno dovoljenje.

  Potek postopka:

  • stranka na naroči geodetsko storitev pri geodetskem podjetju,

  • na terenu se po potrebi opravi groba zakoličba za položaj in višino izkopa,

  • sledi fina zakoličba vogalov in osi objekta z zavarovanjem na profile,

  • izdelava zapisnika o zakoličenju objekta.

  Cena storitve je odvisna od vogalov oziroma osi objekta, določi pa se za vsako stranko individualno ob naročilu storitve.

  Na vrh strani >>
Kontrolne meritve

 • Kontrolne meritve položaja in višine objektov se opravljajo pred in po gradnji objektov, ki lahko povzročijo premike terena in s tem deformacije na objektu samem in na bližnjih objektih.

  Potek postopka:

  • stranka naroči geodetsko storitev pri geodetskem podjetju,

  • na objektu se vgradijo reperji in druge kontrolne točke,

  • na terenu se določijo položaji reperjev in drugih kontrolnih točk,

  • meritve se opravljajo v določenih časovnih intervalih,

  • izdelava poročila o premikih objekta.

  Cena storitve je odvisna od števila kontrolnih točk, določi pa se za vsako stranko individualno ob naročilu storitve.

  Na vrh strani >>
 
 
Geodetske storitve : Zasavski geodetski biro, Zagorje ob Savi, tel. 041 / 282 850 ; 040 / 714 619 ; 05 / 99 30 641